History

ver. 1.35fix (released 19.09.2008)

·               there is a bugfix repaired. In 1.35 when loading 128k .SNA snaps that used 0-7 on port #7FFD for paging resulted in BSDOS error. Now works OK.

ver. 1.35 (released 21.08.2008)

·               100% detection of interrupt mode (IM1, IM2)

·               software unrainer

·               loading of .Z80 completely finished. Nmi menu loads all versions of these snaps

·               display info about a snap

·               reg. I and R now correctly displayed in devastace+

·               display of port #7FFD, if KMOUSE is connected, this port is read out from it, otherwise there is a software test, which, however, has no chance to find out 2nd VRAM

·               48K/128K ROM detection

·               possibility to return to arbitrary SRAM page or original ROM

·               at the nmi start previous version put 6 bytes on the stack. Now only 4 bytes are put to stack.

·               configurator of nmi menu in BASIC

·               display of 128K pages changed (now values 0-7)

·               save of .SNA now, hopefully, 100% reliable

·               quit from nmi menu improved (now JP, former versions was RETN)

A note to version 1.35: must tell you, it took lots of lots of work. I started with correct loading of .Z80 snaps and want to send a special thanks to Tritol, the author of Demfir, who sent me his loading routines, even though I did not use them all, his way inspired me a lot. Valuable ideas and routines were provided also by Busy. And as a golden thread throughout the long 5 months of intensive work was Velesoft and his ideas, routines- he invented software unrainer, interrupt mode detection, advised how to read out correctly port #7FFD from KMOUSE, invented return to SRAM via a routine placed onto the stack. It was long 5 months and in the beginning I thought the menu will be completed. But at the end, next handy things came to my mind which will make for the user to work easier and more comfortable with this outstanding disk drive. Will the god or fate want it, you will find all of these new things in next releases.

 

ver. 1.33h (released 31.03.2008)

·               keys J,K- added EasyHdd write protect for master and slave together with simple IDE device detection

·               CLS of the screen after .Z80 snap is loaded (previous versions had chaos on the screen after loading)

 

ver. 1.31x (released 23.03.2008)

·               displays RTC date and time.

·               written ldir routines for comfortable assembly of all nmi menu blocks together into one CODE file (not substantial for a user)

 

ver. 1.31n (released April 2003)

·               128k page detection

·               "raining" effect removed- I register filled with 0 (for ZXS 128+ machines, thanks to POKE)

·               user setup

·               running the files from current path

·               running the files from default path

·               load/save of .SNA format- 128k version

·               load .Z80 snaps 128k version

·               because of better clarity some lines on the screen were inverted if a function is chosen.

·               during character deleting some chaos was left on the line- corrected

·               key routine- corrected wait key delay- the keyboard is working much better compared to ver.1.27.

 

ver. 1.27 (released 2002)

·               save of a memory chunk to disc

·               load of a file of any type into memory (i.e. any extension type)

·               jump into MRS monitor works now 100%

 

ver. 1.14 - (released 17.4.2002- first release of the nmi menu)

The first release of nmi menu has the same functions as Busy's menu but has even some add-ons. For user it is the same, no keys were changed, only the key S is saving in a way, that only when S is pressed the screen will appear, and pressing the ENTER then saves the screen to disc (the extension is 3, i.e. you are then able to load the file normally from BASIC). Any other key will return you back to menu. On the screen accrued new info about device (TAPE/DISK), about 128k page and a current @ and $.

·               disc catalogue

·               disc and directory selection

·               jump to devastace+ monitor

 

Known problems in ver. 1.14:

1) menu stability. This is a big problem. I explain why. The aim was to improve the menu, therefore I use my own stack which is placed in ROM (otherwise I had to corrupt VRAM or RAM). Thus I write-enabled ROM. On the original stack only return address and AF register is kept. So, after nmi button is pressed, the program still in ROM stores registers and SP and then jumps into menu itself (in this version it is page 99, in next versions the user can choose to which page nmi menu will be installed).

Also version 1.14 is stored only in one SRAM page. In next versions it will be two pages (VRAM, devastace+, CD player, work with snaps- it all cannot be hold in 16kB page).

Back to stability- to keep it short, the 99 page content is overwriting very often and so the menu must be installed fairly often

 

2) jump into MRS monitor- works only partially

 

3) boot screen- (a process right after turning on computer- a  moving diskette on the boot screen). If you press nmi button to enter the menu and then leave the menu with Q, you are not back at the booting process, because entering the nmi menu the service GETCST touches the current @ and $ and resets the boot drive.

 

 

 

 


 

Historie

ver. 1.35fix (vypuštěno 19.09.2008)

·               opravena chyba ver. 1.35. Při nahrávání 128k .SNA snapů BSDOS vyhodil chybu, pokud se ke stránkování na portu #7FFD používaly hodnoty 0-7. Teď to loaduje bez problémů.

ver. 1.35 (vypuštěno 21.08.2008)

·               100% detekce módu přerušení (IM1, IM2)

·               softwarový deprchátor

·               dokončeno nahrávání .Z80 snapů. Nmi menu nyní umí nahrát všechny typy těchto snapů.

·               zobrazení informací o snapu

·               oprava zobrazení registrů I a R v devastaci+

·               zobrazení portu #7FFD, pokud je připojena KMOUSE, čte se tento port z ní, jinak softwarový test, který ovšem nemá šanci zjistit připojení druhé VRAM.

·               detekce ROM (128/48)

·               možnost návratu do libovolné SRAM stránky nebo do originální ROM

·               při vstupu do nmi menu se na zásobník neukládá 6 bajtů, jako v předchozích verzích, ale jen 4 bajty.

·               basicový konfigurátor nmi menu.

·               upraveno zobrazování 128k stránky (nyní hodnoty 0-7)

·               save .SNA snapu, snad již opraveno

·               výskok z nmi menu vylepšen (nyní pomocí JP, nikoliv RETN)

Poznámka k verzi 1.35: řeknu Vám, že to bylo mnoho a mnoho práce. Začal jsem prací na korektním nahrávání snapů .Z80 a chtěl bych poděkovat speciálně Tritolovi, který mi poskytl své rutiny z Demfiru a i když jsem je ne všechny využil, nechal jsem se jeho způsobem hodně inspirovat. Cenné rady a i rutiny poskytl ohledně dekomprese snapů i Busy. No a jako zlatá niť se celých pět měsíců prací táhl Velesoft, který zkonstruoval softwarový deprchátor, vymyslel detekci módu přerušení, radil jak správně číst port #7FFD z Kmouse, vymyslel návrat do SRAM přes zásobník. Bylo to dlouhých 5 měsíců, kdy na začátku jsem si myslel, že nmi menu jíž nebude nic chybět, Ale ke konci mě napadaly další věci, které vylepší a zpříjemní uživateli práci s tímto skvělým řadičem a ZX Spectrem. Bude-li tomu chtít osud a bůh, najdete tyto v dalších verzích.

 

ver. 1.33h (vypuštěno 31.03.2008)

·               klávesy J,K- přidán EasyHdd write protect pro master i slave spolu s primitivní detekcí IDE zařízení.

·               CLS screenu po nahrání .Z80 snapu (v předchozích verzích zůstal po nahrání na obrazovce chaos).

 

 

ver. 1.31x (vypuštěno 23.03.2008)

·               zobrazení RTC datumu a času.

·               napsány ldir rutiny pro pohodlné poskládání všech bloků nmi menu do code souboru (pro uživatele nepodstatné)

 

 

ver. 1.31n (vypuštěno duben 2003)

·               detekce 128k stránky

·               odstranění pršení- reg. I naplněn hodnotou 0 (pro ZXS 128+ stroje, děkuji POKEmu)

·               uživatelský setup

·               spouštění souborů

·               spouštění souborů z defaultní cesty

·               load/save .SNA formátu- 128k verze

·               load .Z80 snapů 128k verze

·               kvůli větší přehlednosti byly v menu na obrazovce zvýrazněny některé položky, pokud byly  zvoleny

·               při delete znaku zůstávaly v názvu jména chaotické znaky- opraveno

·               klávesnicová rutina- opravena prodleva čekání na stisk- klávesnice reaguje o poznání lépe oproti ver.1.27.

 

ver. 1.27 (vypuštěno 2002)

·               save kusu paměti na disk

·               LOAD libovolného souboru do paměti (tedy i soubory s jakýmikoliv příponami).

·               skok do MRS monitoru funguje 100%.

 

 

ver. 1.14 - (vypuštěno 17.4.2002- první vypuštěná verze)

Tato první vypuštěná verze umí stejné funkce jako Busyho menu a ještě jej v lecčems předčí. Uživatelsky je shodné, u všech kláves se nic nezměnilo, pouze S klávesa sejvuje tak, že teprve po jejím stisku se objeví obrázek, který sejvnete stiskem klávesy ENTER (hlavička je klasické bytes-3), jiná klávesa vás vrátí zpět do menu. Přibyly kvůli přehlednosti informace o zařízení (TAPE/DISK), o 128K stránce, aktuálním @ a $.

·               katalog disku

·               volba disku a adresáře

·               skok do devastace+

 

Známé problémy ver. 1.14:

1) Stabilita menu. To je největší problém. Hned vysvětlím proč a o co vlastně jde. Záměrem bylo menu ještě zdokonalit, a proto při vstupu do menu používám vlastní zásobník, který mám umístěn kde jinde než v ROM (jinde bych musel porušit např. VRAM nebo RAM). Tím pádem musím povolit zápis do ROM. Na původní zásobník se ukládá pouze návratová adresa a reg. AF. Takže program po stisku nmi tlačítka ještě v ROM uloží registry a SP, poté skočí do samotného menu (v této verzi je to str. 99, v dalších verzích si bude moct uživatel zvolit, do které stránky se menu nainstaluje).

Taktéž v1.14 zabírá pouze jednu SRAM stránku. V následujících verzích to již budou stránky 2 (VRAM, devastace+, CDplayer, práce se snapy - to se vám i s hlavním programem do 16Kb nevleze).

Zpět ke stabilitě - když pracuji ve stránce, musím mít samozřejmě povolen zápis a tady je problém- prostě zatím se obsah stránky 99 přepisuje poměrně často a tak se menu musí častěji instalovat.

 

2) skok do mrs monitoru - částečně funguje

 

3) bootovací screen - (disketa se zasouvá do mechaniky na obrazovce) pokud zde stisknete nmi tlačítko a Q z menu vyskočíte, už nenabootujete, protože při vstupu do menu si služba GETCST osahá aktuální @ a $ a mechaniku resetuje.