Seznam existujících patchů a programů pro BSDOS 308 a kolik místa zabírají v SRAM/
List of existing patches and programs for BSDOS 308 and how much space they consume in SRAM
Vytvořil/ Created by: Hood, Czech Republic, with the help of Busy
aktualizace/ update: 16.4.2013 historie/history: 16.4.2013- v. 3.0.12 doplněno EasyHdd1.12
EasyHdd1.12 added
      13.4.2013- v. 2.0.11 EasyHdd105 používá zásobník na #80 ve str.1- doplněno/
EasyHdd uses SP on #80 in page 1- added
      14.5.2011- v 1.0.11 první verze/1st version of the list  
verze/ version: 3.0.12
Upozornění/ Important:  Všechny adresy, které v tabulce najdete jsou místa, kde patche samotné sídlí v paměti. Nezaručuji, že jednotlivé patche nepoužívají další místo v paměti (buffery, pomocná data...), i když je to nepravděpodobné. Tzn. zkoumal jsem jen úvodní ldiry, nikoliv to, jestli program ve svém běhu se dále po paměti roztahuje.  
 
All the addresses mentioned below are spaces where the patches themselves reside in the memory. I cannot guarantee that patches themselves use additional space (buffers, auxiliary data...) not mentioned in the table, although this is rather improbable. It means, that I only inspected initial ldirs, I did not look into patches themselves if they use additional space in the pages.
Patch BSROM 118 BSDOS page 2 page 3 page 4 celkem zabírá (sečteny řádky)/  
(page 0) (page 1) consumes totally (lines summed)
Ramdrive   <#0, #11>, <#18, #1F>, <#1B, #22>, <#36, #48>, <#90, #1AF>       #155, (dec 341)
26 chars in disk/ dir name   <#DE5, #DEB>, #DEC, #DFC, <#DFE, #E03>, #E08, <#E4D, #E53>, #E54, <#20B0, #20B9>       #32, (dec 34)
EasyHdd1.05   <#14, #1F>, <#23, #27>, <#3E, #48>, <#6C,#79>=SP pravděpodobně jen několik horních bajtů/probably only upper few bytes,<#90, #FF>, #144, #148, #162, #166, #1B7, <#1BA, #1CA> <#0, #28>, #38, #39, <#90, #2DE>, <#3D00, #3FFF>     #61C, (dec= 1564)  
total= #B6, (dec=182) total= #57A, (dec= 1402)
EasyHdd1.12   uvolňuje 7 bajtů/frees up 7 bytes, <#1D1D, #1D23>          
nmi menu 135b <#3906, #395F>, <#39A1, #39E7> <#340, #357>, <#39F, #3BF> <#39A1, #39ED> použita je i další pamět ve stránce (záloha VRAM, snapy, atd.)/ also other sections of the page are used (VRAM backup, snaps, etc.) <#101, #23C7>, <#2736, #391B>, <#3939, #39A7>, <#3D00, #3FFF> použita je i další pamět ve stránce (záloha VRAM, snapy, atd.)/ also other sections of the page are used (VRAM backup, snaps, etc.) <#0, #6AC>, <#39A1, #39B3>, <#39BC, #3EA8> #44EE, (dec= 17646)  
total= #A0, (dec= 160) total= #38, (dec= 56) total= #4D, (dec= 77) total= #381C, (dec= 14364) total= #BAD, (dec= 2989)
nmi menu 136d <#3906, #3956>, <#3925, #3928>, <#39A1, #39A7> <#340, #357> <#39A1, #39ED> použita je i další pamět ve stránce (záloha VRAM, snapy, atd.)/ also other sections of the page are used (VRAM backup, snaps, etc.) <#101, #27AB>, <#3925, #3945>, <#3D00, #3FFF> použita je i další pamět ve stránce (záloha VRAM, snapy, atd.)/ also other sections of the page are used (VRAM backup, snaps, etc.) <#0, #6A1>, <#2208, #33ED> #4311, (dec= 17169)  
total= #58, (dec= 88) total= #18, (dec= 24) total= #4D, (dec= 77) total= #29CC, (dec= 10700) total= #1888, (dec= 6280)
PUF1.1   <#16D7, #1713>       #3D, (dec=61), nové volné místo= #26 bajtů/ new free bytes= #26 (dec= 38)  
<#1714, #1739>= nové volné místo je #26 bajtů/ new free space #26 bytes
<#1683, #168E> a/ and <#1A9B, #1AA8> jsou nahrazeny NOPy, ale nelze je použít jako volné místo/ are NOPed, but cannot be used as free space
Alasm 508 <#3CE9,#3CEE>   <#2710, #324B>     #B42, (dec= 2882)  
total #6, (dec= 6) total #B3C, (dec= 2876)
PIT Shrek   #EF7, #F11, #D50 (tyto tři adresy BSDOSu jsou přepsány/ these three addresses are rewritten in original BSDOS code), <#383, #3BD>   koliduje s nmi menu!!!/ collision with nmi menu!!!!
<#38, #39>, <#383, #EFF>
  #BBA, (dec= 3002)  
total #3B, (dec= 59) total #B7F, (dec= 2943)
RTC Shrek   <#1680, #1682>, <#3C20, #3C4D> <#3C20, #3D4B>     #15D, (dec= 349)  
total #31, (dec= 49) total #12C, (dec= 300)
PIT (Shrekův PIT upravený mnou, oprava údaje roku v RTC, nekoliduje s nmi menu, nezveřejněno/ Shrek's PIT modification by me, RTC year entry fixed, no collision with nmi menu, unpublished)   #EF7, #F11, #D50 (tyto tři adresy BSDOSu jsou přepsány/ these three addresses are rewritten in original BSDOS code), <#383, #3BD> Vytvořil jsem si verzi, která uvolní stránku 3 a nekoliduje s nmi menu/ I made my own version that frees page 3 and does not collide with the nmi menu     #BBA, (dec= 3002)  
  <#38, #39>, <#383, #EFF>
total #3B, (dec= 59) total #B7F, (dec= 2943)
RTC (Shrekův RTC patch upravený mnou, oprava údaje roku v RTC, nezveřejněno/ Shrek's RTC modification by me, RTC year entry fixed, unpublished)   <#1680, #1682>, <#3C20, #3C4D> <#3AFC, #3C1D>, <#3C30, #3C36>     #15A, (dec= 346)  
total #31, (dec= 49) total #129, (dec= 297)
Kolik zabírají patche ve stránce (bajty deítkově, sečteny sloupce)/ How much all patches occupy in the page (bytes in dec, columns summed) 254 699 7672 14364 2989 25780