EN As far as I know, this must be my first program for MB-02+. And I still am very proud to it despite its limitations, which I had not seen when I was writing it, it is a superb program and I had been using it a lot (and still using it) in times, when I owned no PC, it helped me a lot at coding, and optimising programs for speccy (nmi menu, pro tracker, discobolos...). What does it do? It is a plain file comparator, its features: As for limitations, I was pretty young at those times:-), I did not realised that I once would compare, say, snapshots, which are big in size. Also paging back in the listing would be useful, but just take the program as it is, and respect my knowledge in those days. Sources are included, so anytime it could be rewritten and continue in making it better.

PRACTICAL ADVICES- In the beginnig you choose both files for comparing. Those two are then displayed on the top of the screen next to each other. Have a look at the screenshot, that is described, but let us describe it here, for sure. So, on the top, you can see the basic info about the files being compared- disk, directory, file number, file length, file type and the name. On the right you can see the same for the second file. Then, we have long columns, let us take it form the left: the first column from the left is the offset (absolute position), next two columns are relative addresses in the memory (left column is for the file on the left, right column is for the file on the right). In between these columns, you can see an inverse 128k page number. Following are columns with differing bytes (numbers and ASCII codes).
In order to look closely on the differing bytes, you will need the above mentioned relative addresses in the memory, 128k page number, and of course my nmi menu:-) with devastace, in which you can analyse everything.

As always, use this program of mine in peace, and remeber to write me adoring letters to my address:-)
CZ Toto je snad můj první program ve strojovém kódu pro mbčko. A jsem na něj pyšný dodnes, protože i přes své zápory, které jsem v době jeho tvorby nebral v potaz, je prostě kvalitní a mnohokrát jsem jej používal (a dodnes používám) a v době, kdy jsem ještě neměl PC mi moc pomohl při kódování a lazení programů pro speccy (nmi menu, pro tracker, discobolos...). A co že program umí? Je to klasický porovnávač souborů, takže: Co se omezení týká, byl jsem prostě tenkrát dost mladý:-), nedošlo mi, že třeba budu jednou potřebovat porovnávat snapy, které jsou velké. Taky by se uritě hodilo stránkování ve výpisu směrem zpátky, ale prostě, berte program jak je a dobu a úroveň mých tehdejších znalostí. Zdrojáky jsou přiloženy, kdykoliv se dá k programu vrátit a dále jej rozvíjet.

PRAKTICKÉ RADY- Na začátku si zvolíte oba soubory, které chcete porovnávat. Ty máte potom vypsány na obrazovce nahoře vedle sebe. Podívejte se na screenshot, kde je vše popsáno, pro jistotu to popíšu i tady. Tedy nahoře vidíte informace k oběma souborům- disk, adresář, pořadové číslo souboru, délka souboru, typ souboru a název. Vedle je to stejné pro soubor druhý. Pak následují dlouhé sloupce. Vezměme to odleva. První sloupec zleva je offset (absolutní pozice), další dva sloupce jsou relativní adresy v paměti (levý se vztahuje k souboru levému, pravý k pravému). Mezi těmito sloupci svítí inverzně číslo 128k stránky. Následující sloupce jsou lišící se bajty (čísla a ASCII kódy).
Abyste si mohli detailně rozdíly v obou souborech prohlédnout, potřebujete právě výše zmíněné relativní adresy v paměti, č. stránky, no a samozřejmě moje nmi menu:-), kde je devastace, ve které si můžete vše v klidu rozebrat.

Opět tedy užívejte tento můj program v míru a pište mi pochvalné dopisy na moji moudrou hlavu:-)