EN SCREENSHOTS

CZ Obrázky

EN Manual plugin instalation in TC
CZ Ruční instalace pluginu v TC

This way, you link MBD extension (or TAP) with plugins.
Takto spojíte příponu MBD (případně TAP) s pluginem.EN Plugins's configuration
CZ Nastavení pluginů

This way you get into setup (press ALT+F5 beforehand).
Tudy se do setupu dostanete (nejdříve zmáčkněte ALT+F5).
EN New MBD image creation
CZ Vytvoření nového image MBDAll templates the bundle offers are bootable.
Všechny image z balíku jsou bootovací.EN Creating new directory in PLAIN mode
CZ Vytvoření nového adresáře v módu PLAIN

First enter the dir you wish to create as new, then press F7 and input its name.
Nejdříve vstupte do adresáře, který chcete mít jako nový, zmáčkněte F7 a vložte jméno.


EN Some examples of displayed images in PLAIN and TREE modes
CZ Ukázky zobrazení v módech PLAIN i TREE

A TAP file- the game FIST +, extension 0= BASIC, extension 3= CODE file.
TAP soubor- hra FIST +, Přípona 0 značí BASIC, přípona 3= CODE soubor


MBD image in a TREE mode
MBD image v módu TREE

The same image in a PLAIN mode
Ten samý image v módu PLAINEN Deleted files from image
CZ Smazané soubory v imagiEN How to setup MBD content plugin
CZ Jak nastavit obsahový plugin MBD