EN Authors of the copy tool: Garry Lancaster (BASIC, ResiDos code part), Hood (BSDOS code part)

Do you need to get your data from MB02+ to ResiDos, or transfer files between ZX and PC? No problem, just use MB-RESI COPY TOOL!!!

vesion 2.0 (release 16/12/2008)

Oh, yes, the next version is here. New features: Like by copying from BSDOS, also by copying more files from ResiDos number of selected files and their length, progress of copying and info about the file being copied are displayed.

And, that's it!!!!

I would like to thank Garry Lancaster again, the author of Residos, his hints and tips and patience with my questions were indispensable. In the version 2.0, for the first time I tasted a little from ResiDos programming and I am glad I could get in touch with a different speccy system. It was quite exciting seing my first routines in ResiDos are functioning:)

I really do not know, if there will be the next version, if yes, I want to cope with error messages, which are currently handled by BASIC, but typing RUN after FILE NOT FOUND message is not the right comfort, is it? BASIC is biterrly running out of free space, of course I can always decrease the RAM for copying itself.

Be it as it may, by version 2.0 I fulfilled my initial target. Vesrion 2.0 has still character of an utility, although working and hopefully reliable, it is not A PROGRAM. There are lots of projects ahead, but only one brain and hands:) So, hopefully, we will meet at the next release..


version 1.5 (release 10/11/2008)

I am bringing new version 1.5 because previous version 1.0 was not comfortable for the user. It has the following enhancements: If I will be able to, I try to make similar enhacements on ResiDos's side. Garry has already gave me his hand in it, but hardly you can await such counters, I am not very familiar with ResiDos, you know. Selection of the whole directory as well as some masking of files could be hopefully done.

I hope you do appreciate my work, because it was sheer drudgery for me (especially the syntax).

version 1.0 (release 02/10/2008)

Esteemed MB02+ (as well as ResiDos) users, with pride we (let me also on behalf of Garry) boldly bring forward this piece of code, which, I dare to hope, will be very useful for future work on MB02+. I was struck with the idea the other day, that ResiDos could be used for this purpose, once it can so smoothly write on FAT16, so I asked this guy called Garry Lancaster and he did us the favour and prepared BASIC part+ code part of this tool. My task was to supply BSDOS code. This tool offers you copying between ResiDos and BSDOS in both directions, in other words, between BSDOS and PC format!!!! Frankly speaking, DISCOBOLOS could deal with it already, but despite my corrections, it still contains bugs and handles only PC diskettes, not our favourable CF/SD.... cards. This copy tool, compared to Discobolos, is quicker and should be bug-free. It is a first version, I simply took what Garry had supplied and inserted BSDOS code in it. I changed BASIC only a little, what should not be there is not deleted but put REM in the beginning of a line, instead. The goal of this version (1.0) was to try if the copying is running. And it works. I am pointing out, that it is not a commander! Hence, the work is not comfortable at all, only one file is copied, the name of the file must be correctly entered (BSDOS), but as I say, the goal was to show that it is working. It is.

In the next table you will find comparision of times between Discobolos and Residos, differencies are apparent.

ATTENTION!! Only binary files are copied (snaps, taps, images, whatever...). The problem are BASIC and CODE files. Together with them ResiDos is saving also 128 byte header storing also information for BASIC/CODE file types. The copy tool will copy these files from ResiDos but includes also this header, which means that these type of files will be 128 bytes longer! If you will be in a need of copying these files between both systems, just load the file in RAM, switch into other system using OUT and carry out SAVE. Garry gave me the code like that. First, I wanted to resolve this, but then, after a slight penetration into ResiDos programming I found out, it would take me ages to work on this, so I abandoned the idea, instead the current code was written and checked in a weekend.

ATTENTION II!! From whatever reason it can happen, that you get stuck with ResiDos with error message like "File not open" or "File already open". The solution is either to reset ResiDos or from Basic type GOTO on lines specified in a remark in the beginning of Basic. The point is, that ResiDos, in order to to work with a file, must first have this file open and after work it needs to be closed. And just at the attempt to open what is already open or close what is already closed, the mentioned problem can occur. Remember: either PRINT USR 0 or GOTO x or GOTO y.

CZ Autoři kopíráku: Garry Lancaster (BASIC, kód ResiDosu), Hood (kód BSDOSu)

Potřebujete dostat data z mbčka na CF nebo SD kartu, neboli přenášet soubory mezi ZX a PC? Žádný problém, jednoduše použijte MB-RESI COPY TOOL!!!

verze 2.0 (vypuštěno 16/12/2008)

Ano, je to tak, další verze je na světě. Novinky: Stejně jako při kopírování z BSDOSu, i při kopírování více souborů z ResiDosu se zobrazuje uživateli kolik souborů bylo vybráno, jaký je součet jejich délek, průběh kopírování a info o souboru, který se právě kopíruje.

A to je v této verzi celé!!!!

Opět chci poděkovat Garrymu Lancastervi, autoru ResiDosu, za rady, tipy a trpělivost s mými dotazy, bez něj by těžko "dvojka" vznikla. Poprvé v této verzi jsem měl možnost si vyzkoušt programovat ResiDos ve strojáku, a jsem rád, že jsem si mohl zkusit programovat i pro jiný systém na speccy. Bylo vzrušující sledovat, jak mé první rutiny pro Residos fungují:)

Zda bude další verze, zatím nevím. Pokud bude, rád bych ošetřil chybové hlášení, která jsou sice nyní ošetřena v BASICu, ale přece jen po hlášce FILE NOT FOUND zadávat znovu RUN a kopírák pouštět takto znova není to pravé ořechové. V BASICu krutě dochází místo, ale dá se samozřejmě zmenšit RAM prostor pro kopírování.

Každopádně verzí 2.0 je můj cíl, který jsem měl na počátku splněn. Verzi 2.0 i když je plně funkční a snad spolehlivá, považuji spíš za pomocnou a užitečnou utilitu, než mega program. Projektů je spousta, ale ruce a mozek jen jedny. Takže, snad u příští verze někdy, nashle...


verze 1.5 (vypuštěno 10/11/2008)

Protože verze 1.0 nebyla pro uživatele vůbec komfortní, vznikla verze 1.5, která uživateli práci zpříjemňuje. Došlo k následujícím vylepšením: Pokud budu moct, rád bych podobná vylepšení udělal i na straně ResiDosu. Garry již poradil co a jak, ale podobná počítadla jako u BSDOSu nečekejte, přeci jen ResiDos mi není příliš známý. Lze snad očekávat výběr celého adresáře ke kopírování a snad i nějaké to maskování souborů.

Važte si toho všeho, protože jsem u toho potil krev (hlavně u té syntaxe).


verze 1.0 (vypuštěno 02/10/2008)

Vážení příznivci MB02+ (a také ResiDosu), s velikou hrdostí předkládám/e (dovolím si i jménem Garryho:) tento kousek kódu, který bude snad velmi užitečný pro další práci na mbčku. Napadlo mě to jednoho dne, že by se ResiDos mohl využít právě k tomuto účelu, když už umí tak krásně zapisovat na FAT16, i požádal jsem Garryho a ten připravil BASIC část+ Residos stroják. Já k tomu dodělal pouze kód pro BSDOS. Pomocí tohoto programu můžete kopírovat mezi BSDOSem a ResiDosem tam i zpět, což jinými slovy znamená mezi BSDOSem a PC formátem!!!! Tedy on toto už uměl i DISCOBOLOS, ale ten, i přes moje opravy, má stále chyby a pracuje pouze s PC disketou, nikoliv našimi oblíbenými CF/SD...kartami. Tento kopírák je oproti DISCOBOLOvi rychlejší a měl by být bez chyb. Jedná se o první verzi, prostě jsem vzal to, co Garry připravil a vložil jsem do toho BSDOS kód. BASIC jsem měnil minimálně, to co tam nepatří jsem nesmazal, ale dal tam REM. Úkolem této verze (1.0) bylo vyzkoušet, zda a jak to pojede. Povedlo se. Upozorňuji, že se nejedná o komander! Tudíž práce není komfortní, kopíruje se vždy jen jeden soubor, musí se správně vypisovat celé jméno souboru (BSDOS), ale jak říkám, hlavní funkcí této verze bylo ukázat, že to jde.

V další tabulce naleznete srovnávací časy mezi Discobolem a novým kopírákem, rozdíly v časech jsou zjevné.

Důležíté upozornění!! Kopírují se pouze veškeré binární soubory (snapy, tapky, image, cokoliv...). Problém je u přenosů souborů CODE a BASIC. Spolu s nimi si ResiDos ukládá i 128 bajtovou hlavičku, kde jsou uloženy také informace pro BASIC/CODE soubor. Nyní kopírák tyto soubory sice z Residosu zkopíruje, ale včetně této hlavičky, tedy soubor bude mít vždy o 128 bajtů více! Pokud budete potřebovat přenést mezi systémy tyto typy souborů, pak je v jednom systému nahrajte do RAM, přepněte se do druhého pomocí OUTu a v něm proveďte SAVE. Garry mi strojáky předal takto. Původně jsem to chtěl pořešit, ale poté, co po lehkém proniknutí do programování ResiDosu jsem zjistil, že by to bylo za cenu potu a krve, jsem se na to vykašlal, psal bych to do teď, zatímco kopírovací rutiny pro BSDOS jsem měl hotové a odzkoušené za víkend.

Důležité II!! Může se Vám z jakýchkoliv důvodů stát, že uvíznete v ResiDosu s hlášením jako že "soubor není otevřen" nebo "soubor je otevřen". V tom případě pomůže buď reset ResiDosu, nebo zkuste GOTO na dva řádky, které jsou uvedeny na začátku Basicu v poznámce. Jde o to, že Residos, chce-li jakkoliv pracovat se souborem si jej musí nejprve otevřít, a pak zase zavřít. A právě při pokusu otevřít již otevřené, nebo zavřít již zavřené může nastat zméněný problém. Takže nezapomeňte: PRINT USR 0 nebo GOTO x nebo GOTO y.