CZ

Residos 2.30 for MB-02+ and NeoGS IDE ports

Released: 19.11.2018
acknowledgements: Garry Lancaster, Velesoft, Busy


After long years and from the darkest parts of my hdd disk cave I dug out this awesome looking, unknown or forgotten yet flawlessly working with MB-02+ FAT 16 operating system. I asked the author, Garry Lancaster, who some time ago reworked its IDE ports for those working with NeoGS.

Apart from possibility to write also a dot instead of "%" I also changed cursor speed and response values (from original 5, 25 to 1, 20) BSDOS alike.

Residos would certainly deserve some brush up from the author, it exists for a good range of hardware. Its conception is quite good, it installs packages which enhance the whole system. Though Garry now pays his attention to ZX Next software development. More about Residos here. You will find not only commands description but also packages wint installation instructions and everything you need to run Residos on your computer. Details about my code changes are in the zip file..... the text from around 2009 follows...

ENIn the TAP file you will find two files- BASIC and CODE. BASIC is improved Residos installer for MB02+. It is original installer replenished by Velesoft. The original installer reserves for Residos all SRAM pages beginning with page 9 which can sometimes be unwanted. Velesoft's installer enables the user to reserve for Residos only desired number of SRAM pages. Better to say: the Residos core needs for its run 5 SRAM pages (type in the command .ROMS+ and you will see their content, pages 9-13 are occupied by Residos core). After Residos reset, you will see the info about free memory. Further Residos features (at the moment most used are probably TAPEIO and TASK MANAGER) needs extra SRAM space to be installed in. So, for example, in the installer, if you input 0, only the very core of Residos will be installed, ie. 5 pages 9-13. Each of aplications takes up various number of SRAM pages. TAPEIO requires 1 SRAM page, while TASKAMAN consumes up four SRAM pages. It means, that if you want to use Residos core+TAPEIO operations+TASK MANAGER, you will have to input number 5 in the installer. Ie. 9-13 Residos core, 14-19 added features and you can be sure Residos will not do anything in pages 20 and above, Clear? If not, go ahead and try the installer, watch the free memory together with the command .ROMS+ and you will see. The second CODE file is Residos itself patched by me. As you know, MB02+ users have also extended commands in BASIC, but unless Residos, they start with "." which is much comfortable and we are used to it. With such patched Residos you can use "." instead of "%" in the beginning of each command. Don't you find it useful? Never mind, in the patched version you can, actually, use both "%" and ".".

A Note: if you enter ".." command. i.e. double dot, a command .PARTITIONS will be carried out. Or by entering "..CAT" you will obtain an error ".PARTITIONS. CAT". This is not an error, however. The original Residos behaves in the exactly same way. Only instead of the first dot, it uses "%". The second dot abbreviates the command. So, to input .PART. is just enough. Very usefull, indeed, the second dot. It means, I am not going to fix this "problem".

CZ

Residos 2.30 pro MBčko a IDE porty NeoGS

vypuštěno: 19.11.2018
poděkování: Garry Lancaster, Velesoft, Busy


Po dlouhé době jsem oprášil tento skvěle vyhlížející a neznámý či zapomenutý, s MBčkem bez problémů pracující systém pod FAT 16. Autor, Garry Lancaster, jej nedávno na mou žádost přepracoval pro nové IDE porty podporující kartu NeoGS.

Kromě možnosti psát místo původního znaku "%" také tečku jsem u této verze změnil i obě hodnoty pro rychlost opakování a odezvu kurzoru, (z původních 5, 25 na 1,20) shodné, jako má BSDOS.

Residos by zasloužil od autora oprášit, existuje pro celou řadu hardware. Koncepčně je na tom velmi dobře, jeho součásti jsou např. tzv. packages, které systém rozšiřují. Avšak Garry se momentálně věnuje software pro ZX Next. Více se o Reisdosu dočtete zde. Najdete tady popis všech příkazů Residosu, jednotlivé packages, návod k jejich instalaci, zkrátka vše, co potřebujete vědět k provozování Residosu. Podrobnosti o mojí úpravě jsou v zipu..... následuje text z roku cca 2009...

CZV TAPce najdete dva soubory- BASIC a CODE. BASIC je vylepšený instalátor Residosu pro MB02+. Jedná se o původní instalátor v BASICu doplněný Velesoftem. Originální instalátor vyhradí pro Residos všechny stránky SRAM počínaje stránkou 9 až do konce, což může někdy být pro uživatele nežádoucí. Velesoftův instalátor umožňuje přiřadit pro Residos zvolený počet stránek. Tedy přesněji řečeno: Residos potřebuje pro svůj běh v základu 5 stránek, bez toho se nerozběhne (zadejte si příkaz .ROMS+ a uvidíte, čím jsou zaplněny, stránky 9-13 má pro sebe vyhrazeno právě jádro Residosu). Po resetu Residosu uvidíte informaci o volném místu. Další fičury Residosu (momentálně nejužitečnější jsou TAPEIO operace a TASK MANGER) však potřebují další místo a instalují se tedy do dalších SRAM stránek. Takže například, když zadáte v instalátoru číslo 0, nainstalujete pouze základní jádro Residosu, oněch 5 stránek 9-13. Každá aplikace zabírá různý počet SRAM stránek. TAPEIO potřebuje jednu, zatímco TASKMAN čtyři. Tzn. chcete-li používat jádro Residosu+práci s TAPkami+Taskmanagera pro 48k pamět, v instalátoru zadejte číslo 5. Tzn. 9-13 jádro residosu, 14-19 přídavné fičury a máte jistotu, že do stránek 20 a výš vám Residos nepoleze. Je to jasné? Pokud ne, zkoušejte si instalátor, sledujte volné místo spolu s příkazem .ROMS+ a pochopíte to. Druhý CODE soubor je už samotný Residos, který jsem patchnul. Jak víte, mbčkáři používají v BASICu také rozšířenou syntaxi, ale na rozdíl od Residosu jejich příkazy začínají znakem ".", zatímco residosácké "%". Tečka na začátku je mnohem pohodlnější a jsme na ni zvyklí. U takto upraveného Residosu můžete tedy na začátku místo "%" psát ".", ale nemusíte. Patchovaná verze umí obě varianty. No není to skvělé? Je to skvělé.

Poznámka: když zadáte příkaz "..", dvě tečky za sebou, tak se vykoná příkaz .PARTITIONS. Nebo zadáte "..CAT" a objeví se chyba v příkazovém řádku ".PATITIONS. CAT". Toto není chyba! Úplně stejně se chová originál Residos. Akorát místo té první tečky tam je "%" procento. Druhá tečka slouží jako zkracování příkazu. Zadejte .PART. a nemusíte vypisovat celý příkaz, celkem užitečná, ta druhá tečka. Takže opravovat to samozřejmě nebudu.