ENBelow, you find closer look at what is done and what is planned. Please note, that I am not going to support a direct save/load of .TAP file. .TAP file is good because it preservers perfectly what should be loaded but it is not a native format and is primarily aimed for emulators. All ideas below are not neccessairily to be implemented in nmi menu. They are just ideas. The list is rather for working purposes and contais my own remarks. I decided not to hide what is wil be in nmi menu before it is released and thus I am disclosing the future functions to the public.

CZV tabulce najdete seznam věcí, které jsou v nmi udělány, a která plánovány. Prozatím upozorňuji, že load/save formátu .TAP podporovat nebudu, i když je dobrý v tom, že zachovává původní fromát dat,je to formát urřený pro emulátory. Seznam věcí dole jsou mojé nápady jak nmi menu zlepšit, ale neznamená to, že se v budoucích verzích tyto funkce musí objevit. Tento seznam jsem si vytvořil pro pracovní účely, abych se v tom trošku vyznal, co a jak je ve verzích změněno a doplněno. Má spíše charakter poznámek. Přesto jsem se rozhodl tento seznam uveřejnit, neskrývat nové funkce nmička až do doby uvolnění nejnovější verze.

Update/Aktualizace: 28.2.2018

EN
it will be necessary to use third SRAM page for nmi -
setup and snap info screen move a line down -
save setup+ possibility to arrange nmi menu for the user -
2nd AY reset (Turbo Sound) -
keyboard routine replacement-add cursor, echo, optimisation finished in 1.6
print routine- add column print (0- 41), now missing -
enable IM mode and register change and also enable return with changed IM mode and registers or original ones and inform the user about it -
enable return with newly set PI, or original settings (ie. those with which we enetered into nmi menu)-> solve user info about PI changes -
enable configure PI -
reorganise first three info lines-> space save -
add EH1.18 write protect support -
ZXROM and BSROM support finished in 1.4
PROFI IF and functions accompanying PI support finished in 1.4
compatibility with all patches finished in 1.36c
universal paging routine for lower 16K finished in 1.36b
reg. A not pushed onto stack but into FDD port at the nmi menu start finished in 1.6
ROM test finished in 34L
test of port 7ffd with Kmouse connected finished in 34L
test of port 23 from kmouse, if connected -
register R, correct emulation finished in 1.6
save SNA, debugg finished in 34m
load of 128k snaps on 48k machine -
1.xZ80 snaps, load finished in 34m8
moving registers into MB page, not ROM finished in 1.36a
quit with arbitrary VRAM -
to have workin stack else then in VRAM? will not be realised
BASIC configurator finished in 35 (release version), not present in 1.6:(
.TAP master- choose .TAP and load it will not be realised, belongs elswhere (eg. MBC)
create second page (no letters left now) finished in 1.36d
CPU tact counter (probably no)??? will not be realised
time optimisation of .Z80 load will not be realised
FIND function -
task manager -
handling of nmi button being presses whili in nmi menu??? -
soft reset at blocked 128k paging finished in 1.52
reorganisation of data in source code (data blocks in one huge block in RAM, remove font,devastace+) finished in 1.36a,b,d
Changes in versions: (last update in 2011, will not be updated anymore, changes to be found in the source code).
34L- finished ROM test (whether 48k or 128k), if kmouse connected then port 7ffd is read form it, otherwise software test of port 7ffd is done which reliably detects the following bits of the port: 111X1XXX. Display of the port is as it is, on the contrary, what changes during keys 0-9 is text P0-7.
34m- hopeflly, save of .SNA is debugged
34m8- finished load of Z80 v 1.x, with and without compression
35- release version, August 2008. debugged+ BASIC configuratorCZ
bude již nutné přidat pro nmi menu třetí SRAM stránku -
obrazovky setupu a info o snapu posunout o řádek níže -
save setupu+ možnost pro uživatele si menu uspořádat -
ztišení druhého AY (Turbo Sound) -
nový klávesnicová rutina- doplnit kurzor, echo, optimalizovat hotovo v 1.6
tisková rutina- doplnit možnost tisku sloupce (0- 41), nyní chybí -
umožnit změnit mód IM a registry a rovněž umožnit návrat se změněnými IM a registry nebo s originálními a zase vyřešit info pro uživatele -
umožnit návrat s novými vlastnostmi PI, nebo s originálními (tj. těmi, s jakými jsme vstupovali do nmi menu)-> vyřešit výpis uživateli o změně PI -
možnost konfigurace všech vlastností PI -
přeorganizovat výpis info textu v prvních třech řádcích->úspora místa -
doplnit podporu write protect u EH 1.18 -
podpora ZXROM a BSROM hotovo v 1.4
podpora PROFI IF a přídavných funkcí hotovo v 1.4
kompatibilita se všemi patchi hotovo v 1.36c
univerzální stránkovací rutina pro spodních 16K hotovo v 1.36b
reg. A při startu není pushován na zásobník, ale na port FDD mechaniky hotovo v 1.6
test ROM hotovo v 34L
test portu 7ffd s pripojenou kmouse hotovo v 34L
port 23 z kmouse, je-li připojena -
registr R, 100% emulace hotova v 1.6
save SNA, dovychytat mouchy hotovo v 34m
load 128k snapů na 48k stroji -
1.xZ80 snapy, dodelat load hotovo v 34m8
přesun registrů do MB stránky, nikoliv v ROM hotovo v 1.36a
výskok s libovolnou VRAM -
SP jinam nez do VRAM? nebude realizováno
BASICovský konfigurátor hotovo v 35 (release verze), chbí v 1.6 :(
.TAP master- rozbalovač tapek+run nebude realizováno, patří jinam (např do MBC)
přidělat další menu stránku (došla písmena) hotovo v 1.36d
počítat takty??? asi ne nebude realizováno
optimalizace load Z80 na čas nebude realizováno
funkce FIND -
task manager -
stisk nmi tlačítka v nmi menu ošetřit??? -
soft reset pri zablokovani strankovani hotovo v 1.52
usporadat a prekopat zdrojak(dat kod za sebe v RAM,vyhodit devastaci a fonty) hotovo v 1.36a,b,d
Změny ve verzích: (poslední aktualizace 2011, nebude nadále aktualizováno, změny jsou přímo ve zdrojáku)
34L- hotový test ROM, jestli je 48k nebo 128k, dále pokud je připojená kmouse, tak čte port 7ffd přímo z ní, jinak děla sw test, který spolehlivě zjistí tyto bity portu 7ffd 111X1XXX, výpis portu na obrazovce je natvrdo, naopak po stisku 0-9 se mění text P0-7.
34m- opravený save snapu, ale i tak to chce hlidat, jestli tam nejsou bugy
34m8- dodelany snapy Z80 v 1.x, s kompresi i bez
35- release verze, srpen 2008. dovychytane bugy+instalator nmi menu z BASICu